ชุดทดลองด้านไฟฟ้ากำลัง เป็นชุดทดลองที่สามารถใช้อุปกรณ์บางอย่างร่วมกันได้ โดยลักษณะชุดทดลอง
มีลักษณะคล้ายกัน ทำให้เป็นผลดี คือ หากมีชุดทดลองเครื่องกลไฟฟ้า อยู่แล้ว 1 ชุด  และต้องการทดลอง
ด้านสายส่งกำลังไฟฟ้าเพิ่มเติมสามารถซื้ออุปกรณ์เพียงบางส่วนเท่านั้นไม่ต้องซื้อทั้งหมด  ทั้งนี้มอเตอร์ของ
Lab-Volt  เป็นชนิดพิเศษ  ( Cut-Away )  ออกแบบเพื่อการศึกษาโดยเฉพาะ โดยจะสังเกตเห็นโครงสร้าง
ภายในของมอเตอร์และการทำงานได้

 

- ชุดทดลองเครื่องกลไฟฟ้า ขนาด 0.2 KW ( 0.2-kW Electromechanical Training System )

- ชุดทดลองเครื่องกลไฟฟ้า ขนาด 2 KW ( 2-kW Electromechanical Training System )
- ชุดทดลองระบบป้องกันไฟฟ้าด้วยรีเลย์ ( Protective Relaying Training System )
- ชุดทดลองระบบสายส่งกำลังไฟฟ้า ( Electric Power Transmission Training System )
- ชุดทดลองอิเล็กทรอนิกส์กำลัง ( Power Electronics Training System )
- ชุดทดลองระบบวิศวกรรมส่องสว่าง (ไม่มี Link)
- ชุดทดลองระบบวิศวกรรมไฟฟ้าแรงสูง (ไม่มี Link)
- ชุดทดลองมอเตอร์แบบ Linear Motor ( Linear Motor )
- ชุดทดลองการควบคุมมอเตอร์แบบ Vector Drive ( Vector-Control Drive Converter )
- ชุดทดลองระบบ Synchro-Servo ( Synchro-Servo Training System )
- ชุดทดลองควบคุมความเร็วมอเตอร์ไฟฟ้า DC ( DC Variable Speed Drive )
- ชุดทดลองควบคุมความเร็วมอเตอร์ไฟฟ้า AC ( AC Variable Speed Drive )
- ชุดทดลองโปรแกรมเมเบิ้ลคอนโทรลเลอร์ ( Programmable Logic Controller )
- ชุดทดลองหม้อแปลงไฟฟ้า ( Distribution Transformer Trainer )
- ชุดทดลองแม่เหล็กไฟฟ้า ( MagTran Training System )
- ชุดทดลองการพันขดลวดมอเตอร์ไฟฟ้า ( Motor Winding Kit )
- ชุดทดลองส่วนประกอบมอเตอร์ ( Dissectible Machines )
- ชุดทดลองการควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า ( Control of Industrial Motors )
- ชุดทดลองควบคุมอุตสาหกรรม ( Industrial Controls Training System )
- ชุดทดลองการควบคุมความเร็วมอเตอร์ด้วยไทริสเตอร์ ( Thyristor Speed Controller )
- ชุดเก็บข้อมูลและเครื่องมือวัดแสดงผลทางคอมพิวเตอร์ ( Data Acquisition Interface )
- ชุดโปรแกรมเรียนรู้ด้วยตัวเองเรื่องเครื่องกลไฟฟ้า
(Computer-Based Learning for ElectroMechanical Systems )
- ชุดโปรแกรมจำลองและออกแบบวงจรไฟฟ้า เครื่องกลไฟฟ้า และหม้อแปลงไฟฟ้า
( ElectroMechanical Systems Simulation Software )
- ชุดโปรแกรมจำลองและออกแบบอิเล็กทรอนิกส์กำลัง ( Power Electronics Simulation Software )
 

ชุดทดลองแบบบอร์ดทดลอง ( FACET ) ด้านไฟฟ้า & อิเล็กทรอนิกส์

 
- ชุดทดลองวงจรไฟฟ้ากระแสตรง ( DC Fundamentals )
- ชุดทดลองทฤษฎีวงจรไฟฟ้ากระแสตรง ( DC Network Theorems )
- ชุดทดลองวงจรไฟฟ้ากระแสสลับ 1 ( AC 1 Fundamentals )
- ชุดทดลองวงจรไฟฟ้ากระแสสลับ 2 ( AC 2 Fundamentals )
- ชุดทดลองแม่เหล็กไฟฟ้า ( Magnetism and Electromagnetism )
- ชุดทดลองอุปกรณ์เซมิคอนดักเตอร์ ( Semiconductor Devices )
- ชุดทดลองวงจรขยายทรานซิสเอตร์ ( Transistor Amplifier Circuits )
- ชุดทดลองขยายกำลังทรานซิสเอตร์ ( Transistor Power Amplifiers )
- ชุดทดลองวงจรทรานซิสเตอร์ย้อนกลับ ( Transistor Feedback Circuits )
- ชุดทดลองวงจรแหล่งจ่ายไฟฟ้า ( Power Supply Regulation Circuits )
- ชุดทดลองพื้นฐานเฟต ( FET Fundamentals )
- ชุดทดลองวงจรไทริสเตอร์และควบคุมกำลัง ( Thyristors and Power Control Circuits )
- ชุดทดลองออปแอมป์พื้นฐาน ( Operational Amplifier Fundamentals )
- ชุดทดลองการประยุกต์ใช้งานออปแอมป์ ( Operational Amplifier Applications )
 
 
PROFILE    PRODUCTS    PROMOTION    NEWS    INQUIRY    CONTACT US    INTERNATIONAL