ชุดทดลองสาขาโทรคมนาคม ประกอบด้วยชุดทดลองที่ครอบคลุมเนื้อหาต่างๆอย่างครบถ้วน สมบูรณ์
เป็นชุดทดลองที่มีความปลอดภัยในการทดลองและผู้ทดลอง มีทั้งโปรแกรมจำลองและออกแบบที่เป็น
3 มิติ มีลักษณะเหมือนกับชุดทดลองจริง เพื่อความง่ายและความสะดวกในการทดลอง

 
- ชุดทดลองระบบสื่อสารอนาลอก ( Analog Communications Training System )
- ชุดทดลองระบบสื่อสารดิจิตอล ( Digital Communications Training System )
- ชุดทดลองระบบโทรศัพท์ ( Telephony Training System )
- ชุดทดลองระบบไมโครเวฟ ( Microwave Technology Training System )
- ชุดทดลองระบบสายอากาศ ( Antenna Training and Measuring System )
- ชุดทดลองระบบเรดาห์ ( Radar Training System )
- ชุดเก็บข้อมูลและเครื่องมือวัดแสดงผลทางคอมพิวเตอร์ ( Data Acquisition and Management )
- ชุดโปรแกรมจำลองระบบสื่อสารอนาลอก ( Analog Communications Simulation Software )
- ชุดโปรแกรมจำลองระบบสื่อสารดิจิตอล ( Digital Communications Simulation Software )
 

ชุดทดลองแบบบอร์ดทดลอง ( FACET ) ด้านโทรคมนาคม

 
- ชุดทดลองสื่อสารอนาลอก ( Analog Communications )
- ชุดทดลองสื่อสารดิจิตอล 1 ( Digital Communications 1 )
- ชุดทดลองสื่อสารดิจิตอล 2 ( Digital Communications 2 )
- ชุดทดลองการสื่อสารผ่านเส้นใยแก้วนำแสง ( Fiber Optic Communications )
- ชุดทดลองระบบสายส่ง ( Transmission Lines )
- ชุดทดลองประมวลผลสัญญาณดิจิตอล ( Digital Signal Processor )
- ชุดแหล่งจ่ายไฟแบบ Manual ( Manual Base Units )
- ชุดแหล่งจ่ายไฟแบบอินเตอร์เฟสคอมพิวเตอร์ (Computer Interface Base Units )
 

ชุดทดลองเทคโนโลยี E-Block Modular Electronics Training

 
- ชุดทดลองการสื่อสาร Bluetooth ( Bluetooth Training Solution )
- ชุดทดลองการสื่อสารโทรศัพท์เคลื่อนที่ ( Mobile Communications System )
- ชุดทดลอง FPGA ( FPGA Solution )
- ชุดทดลอง CPLD ( CPLD Development Solution )
- ชุดทดลองระบบ CAN Bus ( CAN Bus Training Solution )
- ชุดทดลองการสื่อสารอินเตอร์เน็ต ( Embedded Internet Training Solution )
- ชุดทดลองการสื่อสาร ARM, IrDA protocol ( Deluxe ARM starter pack )
- ชุดทดลองไมโครคอนโทรลเลอร์ ตระกูล PIC ( Deluxe PICmicro Microcontroller Starter Pack )
- ชุดทดลองไมโครคอนโทรลเลอร์ ตระกูล Atmel AVR ( AVR deluxe starter pack )
 
 
PROFILE    PRODUCTS    PROMOTION    NEWS    INQUIRY    CONTACT US    INTERNATIONAL