เป็นชุดทดลองที่มีความยืดหยุ่น สามารถทดลองได้ทั้งแบบ Open Loop และ Close Loop  รวมถึงสามารถใช้
ร่วมกับ Programmable Logic Controller, PLC ทั้งนี้มีชุดโปรแกรมจำลอง และออกแบบที่มีลักษณะ 3 มิติ สามารถเห็นการไหล  การทำงานของอุปกรณ์ภายในได้  และเหมือนกับชุดทดลองจริงทุกประการ ทำให้ง่ายต่อ
การเรียนรู้ และเข้าใจอย่างรวดเร็ว

 
- ชุดทดลองไฮดรอลิกส์พื้นฐานและไฮดรอลิกส์ไฟฟ้า ( Hydraulics Training System )
- ชุดทดลองนิวแมติกส์พื้นฐานและนิวแมติกส์ไฟฟ้า ( Pneumatics Training System )
- ชุดทดลองกลศาสตร์ของไหล ( Fundamental Fluid Power Trainer )
- ชุดทดลองเซนเซอร์ ( Electronic Sensors Set )
- ชุดโปรแกรมจำลองไฮดรอลิกส์พื้นฐานและไฟฟ้า ( Hydraulics Simulation Software )
- ชุดโปรแกรมจำลองนิวแมติกส์พื้นฐานและไฟฟ้า ( Pneumatics Simulation Software )
 
 
PROFILE    PRODUCTS    PROMOTION    NEWS    INQUIRY    CONTACT US    INTERNATIONAL