- ชุดทดลองระบบเครือข่าย ( LAN Trainer )
- ชุดทดลองการเข้ารหัสข้อมูล การขโมยข้อมูลและระบบความปลอดภัย ( i-Security)
- ชุดเรียนรู้สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ ( Computer Architecture )
- ชุดเรียนรู้พื้นฐาน IT ( Fundamentals of IT )
- ชุดเรียนรู้ระบบเครือข่าย ( Network Systems )
- ชุดเรียนรู้พัฒนาเวปไซด์ ( Web Development )
- ชุดเรียนรู้การประยุกต์และพัฒนาโปรแกรม ( Software Development and Applications )
- ชุดฝึกแก้ปัญหาและซ่อมคอมพิวเตอร์ ( Troubleshooting & Repair Training System )
- ชุดฝึกซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ ( Laser Printer Student Training Program )
- ชุดฝึกซ่อมจอมอนิเตอร์ ( DisplayPro Student Printer Trainer )
- ชุดฝึกระบบเครือข่าย ( NETtech Network Technology Training Program )
- ชุดฝึกการติดตั้งสาย ( CablingTech Cable Installation Training System )
 

ชุดทดลองแบบบอร์ดทดลอง (FACET) ด้านดิจิตอล & ไมโครโปรเซสเซอร์

 
- ชุดทดลองดิจิตอลพื้นฐาน ( Digital Logic Fundamentals )
- ชุดทดลองวงจรดิจิตอลพื้นฐาน 1 ( Digital Circuit Fundamentals 1 )
- ชุดทดลองวงจรดิจิตอลพื้นฐาน 2 ( Digital Circuit Fundamentals 2 )
- ชุดทดลองไมโครโปรเซสเซอร์ 32 บิต ( Microprocessor, 32-Bit )
- ชุดทดลองประมวลผลสัญญาณดิจิตอล ( Digital Signal Processor )
 

ชุดทดลองแบบบอร์ดทดลอง ( FACET ) ด้านโทรคมนาคม

 
- ชุดทดลองสื่อสารอนาลอก ( Analog Communications )
- ชุดทดลองสื่อสารดิจิตอล 1 ( Digital Communications 1 )
- ชุดทดลองสื่อสารดิจิตอล 2 ( Digital Communications 2 )
- ชุดทดลองการสื่อสารผ่านเส้นใยแก้วนำแสง ( Fiber Optic Communications )
- ชุดทดลองระบบสายส่ง ( Transmission Lines )
- ชุดแหล่งจ่ายไฟแบบ Manual ( Manual Base Units )
- ชุดแหล่งจ่ายไฟแบบอินเตอร์เฟสคอมพิวเตอร์ (Computer Interface Base Units )
 
 
PROFILE    PRODUCTS    PROMOTION    NEWS    INQUIRY    CONTACT US    INTERNATIONAL