หัวข้อการทดลอง ด้านฟิสิกส์

   
- การทดลองกลศาสตร์

- การทดลองกลศาสตร์แบบเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์
- การทดลองพลังงาน
- การทดลองพลังงานแบบเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์
- การทดลองความร้อน
- การทดลองความร้อนแบบเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์
- การทดลองเรื่องคลื่นและเสียง
- การทดลองแรงคลื่นและเสียงแบบเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์
- การทดลองทางแสง
- การทดลองทางแสงแบบเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์
- การทดลองแม่เหล็กไฟฟ้า
- การทดลองแม่เหล็กไฟฟ้าแบบเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์
- การทดลองไฟฟ้าพื้นฐาน
- การทดลองไฟฟ้าพื้นฐานแบบเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์
- การทดลองแบบฟิสิกส์ประยุกต์
- การทดลองทางด้านนิวเคลียร์
- การทดลองจำลองแบบผ่านคอมพิวเตอร์
- การทดลองการวัดในภาคสนาม
- การทดลองวิทยาศาสตร์สำหรับเด็ก
   

ด้านเคมี

 
- เครื่องแก้ว
- เครื่องมือสำหรับการทดลองพื้นฐาน
- เครื่องมือวัดทางเคมีสำหรับห้องปฎิบัติการ
- เครื่องมือวัดทางเคมีภาคสนาม
- เครื่องมือสำหรับการวิเคราะห์
- เครื่องมือสำหรับวานวิจัย
 

ด้านชีวะ

 
- กล้องจุลทรรศน์ชนิดต่างๆ
- หุ่นจำลอง
- เครื่องแก้ว
- เครื่องมือสำหรับการทดลองพื้นฐาน
- เครื่องมือวัดสำหรับห้องปฎิบัติการ
- เครื่องมือวัดภาคสนาม
- เครื่องมือสำหรับการวิเคราะห์
- เครื่องมือสำหรับวานวิจัย
 
 
PROFILE    PRODUCTS    PROMOTION    NEWS    INQUIRY    CONTACT US    INTERNATIONAL