เป็นชุดทดลองเอนกประสงค์ สำเร็จรูป ง่ายต่อการทดลอง สามารถสลับเรื่องที่ต้องการศึกษาได้ โดยใช้ชุด
Base unit ชุดเดียวกันซึ่งมีทั้งแบบอิืนเตอร์เฟสคอมพิวเตอร์ และแบบไม่อินเตอร์เฟสที่มีราคาถูก เป็นชุดทดลอง
ที่สามารถปรับแต่งค่าในวงจร ( Circuit Modification ) และสามารถจำลองจุดเสีย (Fault) รวมถึงมีโปรแกรม
ประกอบการเรียนรู้ด้วยตัวเองแบบมัลติมีเดีย(Tech-Lab) เพื่อให้การเรียนรู้มีประสิทธิภาพอย่างสูงสุด

ด้านไฟฟ้า & อิเล็กทรอนิกส์

 
- ชุดทดลองวงจรไฟฟ้ากระแสตรง ( DC Fundamentals )
- ชุดทดลองทฤษฎีวงจรไฟฟ้ากระแสตรง ( DC Network Theorems )
- ชุดทดลองวงจรไฟฟ้ากระแสสลับ 1 ( AC 1 Fundamentals )
- ชุดทดลองวงจรไฟฟ้ากระแสสลับ 2 ( AC 2 Fundamentals )
- ชุดทดลองแม่เหล็กไฟฟ้า ( Magnetism and Electromagnetism )
- ชุดทดลองอุปกรณ์เซมิคอนดักเตอร์ ( Semiconductor Devices )
- ชุดทดลองวงจรขยายทรานซิสเอตร์ ( Transistor Amplifier Circuits )
- ชุดทดลองขยายกำลังทรานซิสเอตร์ ( Transistor Power Amplifiers )
- ชุดทดลองวงจรทรานซิสเตอร์ย้อนกลับ ( Transistor Feedback Circuits )
- ชุดทดลองวงจรแหล่งจ่ายไฟฟ้า ( Power Supply Regulation Circuits )
- ชุดทดลองพื้นฐานเฟต ( FET Fundamentals )
- ชุดทดลองวงจรไทริสเตอร์และควบคุมกำลัง ( Thyristors and Power Control Circuits )
- ชุดทดลองออปแอมป์พื้นฐาน ( Operational Amplifier Fundamentals )
- ชุดทดลองการประยุกต์ใช้งานออปแอมป์ ( Operational Amplifier Applications )
 

ด้านดิจิตอล & ไมโครโปรเซสเซอร์

 
- ชุดทดลองดิจิตอลพื้นฐาน ( Digital Logic Fundamentals )
- ชุดทดลองวงจรดิจิตอลพื้นฐาน 1 ( Digital Circuit Fundamentals 1 )
- ชุดทดลองวงจรดิจิตอลพื้นฐาน 2 ( Digital Circuit Fundamentals 2 )
- ชุดทดลองไมโครโปรเซสเซอร์ 32 บิต ( Microprocessor, 32-Bit )
- ชุดทดลองประมวลผลสัญญาณดิจิตอล ( Digital Signal Processor )
 

ด้านโทรคมนาคม

 
- ชุดทดลองสื่อสารอนาลอก ( Analog Communications )
- ชุดทดลองสื่อสารดิจิตอล 1 ( Digital Communications 1 )
- ชุดทดลองสื่อสารดิจิตอล 2 ( Digital Communications 2 )
- ชุดทดลองการสื่อสารผ่านเส้นใยแก้วนำแสง ( Fiber Optic Communications )
- ชุดทดลองระบบสายส่ง ( Transmission Lines )
 

ด้านอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม

 
- ชุดทดลองพื้นฐานทรานสดิวเซอร์ ( Transducer Fundamentals )
- ชุดทดลองมอเตอร์/เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรง/สลับ ( Motors, Generators, and Controls )
- ชุดทดลองอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์กำลัง ( Power Transistors and GTO Thyristors )
 

ชุดแหล่งจ่ายไฟ ( Base Unit )

 
- ชุดแหล่งจ่ายไฟแบบ Manual ( Manual Base Units )
- ชุดแหล่งจ่ายไฟแบบอินเตอร์เฟสคอมพิวเตอร์ (Computer Interface Base Units )
 
 
PROFILE    PRODUCTS    PROMOTION    NEWS    INQUIRY    CONTACT US    INTERNATIONAL