เป็นชุดทดลองควบคุมกระบวนการที่มีหลากหลายกระบวนการ อาทิเช่น กระบวนการ ความดัน, การไหล,ระดับ,
อุณหภูมิ, การแลกเปลี่ยนความร้อนและจำแนกแยกแยะ (Analytic) ที่มีความสมบูรณ์แบบทั้งด้านการออกแบบ
และการทดลอง อีกทั้งยังเน้นในเรื่องความปลอดภัยในการทดลอง

 
- ชุดทดลองระบบควบคุมกระบวนการ ( Process Control Training System )
- ชุดทดลองควบคุมกระบวนการ ( Process Control Trainer )
- ชุดทดลองกระบวนการอุณหภูมิ/การไหล ( Temperature/Flow Process )
- ชุดทดลองโปรแกรมจำลองระบบควบคุมกระบวนการ( Process Control and Simulation Software )
- ชุดทดลองการบวนการความดันอุตสาหกรรม ( Pressure Process Station )
- ชุดทดลองการบวนการการไหลอุตสาหกรรม ( Flow Process Station )
- ชุดทดลองการบวนการระดับอุตสาหกรรม ( Level Process Station )
- ชุดทดลองการบวนการอุณหภูมิอุตสาหกรรม ( Temperature Process Station )
- ชุดทดลองกระบวนการรวมอุตสาหกรรม ( Multi-Process Station )
- ชุดทดลองการบวนการแลกเปลี่ยนความร้อนอุตสาหกรรม ( Heat Exchanger Station )
- ชุดทดลองการบวนการแยกแยะอุตสาหกรรม ( Analytic Process Station )
 
 
PROFILE    PRODUCTS    PROMOTION    NEWS    INQUIRY    CONTACT US    INTERNATIONAL