เป็นชุดการเรียนรู้สมัยใหม่ ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต สามารถเรียนรู้ได้ทุกที ทุกเวลา โดยมีเนื้อหาครอบคลุม
ที่มาตรฐาน สามารถเข้าใจได้ง่าย พร้อมคำอธิบาย ภาพประกอบ ภาพยนตร์ พร้อมทั้งมีแบบทดสอบก่อนเรียน
และหลังเรียน

   
 
 • Premier training interface organizes curriculum in logical sequence.
 •  
 • Interactive learning labs build content mastery and troubleshooting expertise.
 •  
 • Pre-testing and post-test certification ensures mastery of industrial skills.
 •  
 • 3D animations illustrate in real time how equipment works.
 •  
 • Self-paced learning increases retention and job skills.
 •  
 • Video narrations guide training step by step.
 •    

  TOPIC COVERAGE

   
  - เรื่องแมคคานิกส์อุตสาหกรรม ( Industrial Mechanical )
  - เรื่องทฤษฎีไฟฟ้า ( Electrical Theory )
  - เรื่องไฮดรอลิกส์เคลื่อนที่ ( Mobile Hydraulics )
  - เรื่องไฟฟ้าเคลื่อนที่ ( Mobile Electrical )
  - เรื่องนิวแมติกส์อุตสาหกรรม ( Industrial Pneumatics )
  - เรื่องไฮดรอลิกส์อุตสาหกรรม ( Industrial Hydraulics )
  - เรื่องไฟฟ้าอุตสาหกรรม ( Industrial Electrical )
  - เรื่องเครื่องจักรกลไฟฟ้ากระแสตรง/สลับและการขับเคลื่อน ( AC/DC Motors & Drives )
  - เรื่องโปรแกรมเมเบิ้ลคอนโทรลเลอร์ ( Programmable Logic Controller (PLC) Fundamentals )
  - เรื่องผู้ชำนาญพิเศษนิวแมติกส์ ( Pneumatic Specialist )
  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูที่ www.ITZ.net.
   
   
  PROFILE    PRODUCTS    PROMOTION    NEWS    INQUIRY    CONTACT US    INTERNATIONAL